Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai

suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai

EUR-Lex - SCR(01) - LT

ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija 1. Procedūriniai klausimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija yra m. Komisijos darbo programos dalis[1].

SCR 01 - Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai Aktyvesnis finansų ir draudimo sektorių dalyvavimas padidintų visuomenės informuotumą apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir būtų lengviau skleisti su prisitaikymu susijusią informaciją.

Poveikio vertinimą parengė Klimato politikos generalinis direktoratas. Jame atsižvelgta į Poveikio vertinimo valdybos rekomendacijas. Rengiantis šiai ataskaitai konsultuotasi su Prisitaikymo prie klimato kaitos iniciatyvine grupe, sudaryta iš valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių atstovų, ir su plačiąja visuomene internete, taip pat surengti įvairūs praktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių atstovai.

Apskritai suinteresuotosios šalys palankiai vertino tai, kad ES ketina skatinti papildomus prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, tačiau pripažino, kad dažniausiai prie klimato kaitos poveikio reikia taikytis vietos lygmeniu. Visi sutarė, kad pirmenybę reikėtų teikti prisitaikymo aspekto integracijai į svarbiausias ES iniciatyvas.

Tačiau ne mažiau svarbu sukurti tinkamą sistemą, informavimo priemones ir skirti ES lėšų, kad suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai lygmenų valdyme būtų tinkamai atsižvelgta į prisitaikymo prie klimato kaitos aspektus.

Kelios valstybės narės pareiškė, kad jos prieštarautų ES teisinės priemonės dėl nacionalinių prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų priėmimui. Problemos apibūdinimas, politikos kontekstas ir subsidiarumas 2. Aplinkybės Net jei nuo šiandien visiškai nebeišmestume šiltnamio efektą sukeliančių dujų, didelių klimato pokyčių jau neišvengtume.

Todėl neturime kito pasirinkimo kaip tik prisitaikyti prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio ir pasiruošti sumokėti ekonominę, socialinę ir aplinkos kainą. Veikdami dabar išvengsime nuostolių vėliau.

SCR(01) - Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai

Klimato kaitos rizikos valdymas — tai klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos derinimas, nes prisitaikymo poreikis ateityje priklausys nuo to, kiek šiandien pavyks sušvelninti klimato kaitą. Kita vertus, klimato kaitą būtina sumažinti tiek, kad neigiamas poveikis neįgytų tokio masto, prie kurio jau būtų neįmanoma prisitaikyti. Prisitaikymas prie klimato kaitos yra horizontalusis klausimas, daugiau ar mažiau aktualus visiems ekonomikos sektoriams, aplinkos sistemoms ir piliečiams.

Dėl ES įvairovės klimato kaitos poveikis ir pažeidžiamos vietos ES regionuose labai skiriasi ir labai priklauso nuo vietos sąlygų.

EK ekspertė: Lietuvoje matau geras perspektyvas, Estijoje buvo kitaip - DELFI Mokslas

Politinės aplinkybės m. Baltojoje knygoje dėl prisitaikymo prie klimato kaitos buvo numatyti 33 veiksmai. Daugelis jų jau įgyvendinti. Daugiau pastangų reikia įdėti siekiant užpildyti žinių spragas ir integruoti prisitaikymo prie klimato kaitos aspektus į svarbiausias ES politikos sritis, kuriose dar nepakankamai į juos atsižvelgiama. Nors šios strategijos ir veiksmų planai yra neabejotinai gera prisitaikymo prie klimato kaitos pradžia, dažnai jie dar nėra įgyvendinami arba įgyvendinami tik iš dalies.

Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai pasiūlyme dėl naujo — m. Konkrečios problemos ir ES veiksmų pridėtinė vertė ES prisitaikymą prie klimato kaitos galima paskatinti tokiais būdais: Padėdama užpildyti žinių spragas ir vykdyti žinių mainus, ES gali sudaryti sąlygas visais lygmenimis priimti geresnius žiniomis pagrįstus sprendimus prisitaikymo klausimais ir taip sukurti pridėtinę vertę bei masto ekonomiją.

52012SC0381R(01)

ES gali paremti nacionalinio ir arba regiono lygmens prisitaikymo prie klimato kaitos veiklą, kad ji apimtų visą ES teritoriją. Galiausiai ES tenka atsakomybė prisitaikymo aspektą integruoti į savo pačios politiką ir finansines programas. Tikslai — Bendrasis ES prisitaikymo prie klimato kaitos tikslas — veiksmingai prisidėti didinant Europos atsparumą klimato kaitos poveikiui. Ypatingas dėmesys skiriamas tarpvalstybiniams klausimams ir sektoriams, kurie ES lygmeniu yra glaudžiai integruoti bendrosiomis politikos kryptimis.

Tai reiškia, kad turi būti pasiekti šie konkretūs tikslai: Gilinti žinias, kuriomis grindžiami sprendimai: ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija turi padėti geriau suprasti prisitaikymą, pagilinti ir išplėsti cara trading iq opcijos tanpa nuostolis bazę ir išplėtoti prisitaikymo informacijos sklaidą.

Nuo m. Šioje santraukoje išryškinama svarbiausia pagrindinės ataskaitos informacija. Procedūriniai klausimai ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Šie metmenys buvo įtraukti į m. Rengiant poveikio vertinimą remtasi plataus masto konsultacijomis, per kurias nuomonę pareiškė ES institucijų ir išorės subjektai. Rengiant poveikio vertinimą naudotasi tarpžinybinės grupės įnašu ir Poveikio vertinimo valdybos rekomendacijomis.

Visą ES teritoriją padaryti atsparesnę: ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija turėtų skatinti imtis prisitaikymo veiksmų žemesniu nei ES lygmeniu ir skatinti bei padėti keistis informacija ir koordinuoti veiklą.

Taip strategija turėtų padėti spręsti tarpvalstybinius klimato kaitos poveikio klausimus ir tarpvalstybiniu mastu vykdyti prisitaikymo priemones. Atsparumo klimato suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai poveikiui didinimas pagrindiniuose pažeidžiamuose sektoriuose: pagal ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją turėtų būti imamasi iniciatyvų prisitaikymo prie klimato kaitos aspektus nuosekliai ir visapusiškai integruoti į tuos sektorius, kurie ES lygmeniu yra glaudžiai susieti bendrosiomis politikos kryptimis.

Politikos variantai Tarp politikos variantų yra įvairiausių galimų intervencijos priemonių — nuo švelniųjų priemonių iki teisės aktų, įskaitant tiesioginę intervenciją.

Šioje poveikio vertinimo ataskaitoje svarstomų variantų sąrašas Problema Veiksniai Konkretus tikslas Veiklos tikslas Variantai Informacijos ir gairių teikimas Tiesioginė intervencija Reguliavimas Žinių spragos ir informacijos prieigos trūkumai Nekoordinuota mokslinių tyrimų veikla Gilinti žinias, kuriomis grindžiami sprendimai m. Finansinės kliūtys ir informacijos stygius trukdo priimti atsparumą didinančius investicinius ir verslo sprendimus Pagrindinius pažeidžiamus sektorius padaryti atsparesnius Iki m.

Poveikio analizė ir galimybių palyginimas 5. Kursyvu pateikti variantai atrinkti kaip prioritetinės politikos priemonės 5. Žinių, kuriomis grindžiami sprendimai, gilinimo variantai 1A variantas. Nusprendus tik parengti bendrą ES pažeidžiamumo klimato kaitos poveikiui vertinimą nebūtų pasinaudota turima didžiule būdų ir metodikų įvairove, be to, toks rengimas tam tikromis aplinkybėmis būtų neadekvatus. Rengiant strategiją žinių spragoms užpildyti bus bendradarbiaujama su suinteresuotosiomis šalimis siekiant nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus ateinantiems septyneriems metams.

Taip bus sustiprinta žinių plėtra, ypač tų, kurios susijusios su politikos reikmėmis nacionaliniu ir sektorių lygmeniu. Taip galima racionaliau panaudoti turimas lėšas. Remiant mokslininkų ir politikų bendradarbiavimą bus lengviau skleisti žinias. Taip būtų galima labai tiesiogiai bendradarbiauti valstybėms narėms, Komisijai ir suinteresuotosioms šalims, o dėl to galėtų sustiprėti gebėjimai ir pagerėti prisitaikymo prie klimato kaitos supratimas.

suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai darvas prekybos sistema

Privalomų nacionalinių prisitaikymo prie klimato kaitos portalų poveikis būtų ribotas, palyginti su heatmap prekybos strategijos veiklos scenarijumi. Prisitaikymo prie klimato kaitos žemesniu nei ES lygmeniu skatinimas Tikimasi, kad pagal 2A variantą ES gairės dėl prisitaikymo prie klimato kaitos politikos valstybėms narėms suteikus įvairių priemonių ir informacijos šaltinių apie visus klausimus, kurie aktualūs rengiant prisitaikymo strategijas, visos jos galėtų sutaupyti lėšų.

Prevencinė pasirengimo veikla padės sustiprinti reagavimo pajėgumus, todėl galimi nuostoliai bus mažesni. Vis dėlto pačios gairės nepašalins visų kliūčių, trukdančių veiksmingai prisitaikyti prie klimato kaitos, kaip antai valstybių narių ar regionų valdžios institucijų finansinių apribojimų, kurie kyla rengiant prisitaikymo strategijas.

Nesiimti teisinių priemonių reikštų toliau taikyti m. Numatoma, kad jis būtų nedaug efektyvesnis negu dabar. Tačiau yra rizika, suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai tokia politinė paskata nebūtų pakankamai stipri, kad paskatintų prisitaikymo veiklos nevykdančias valstybes nares dabar pradėti ją vykdyti.

Tačiau tam tikros valstybės narės pasisakė prieš teisinės priemonės priėmimą, argumentuodamos tuo, kad taikyti teisėkūros metodą dar anksti, nes daugelis jų jau rengia darbo programas ir nustato nacionalinius veiksmus. Manoma, kad 2D variantas skatinti miestų atsparumo kampaniją pagal JT tarptautinę nelaimių rizikos mažinimo strategiją ne taip veiksmingai paskatins prisitaikymo veiklą ES miestuose kaip 2E variantas, pagal kurį numatoma prisitaikymo prie klimato kaitos aspektą įtraukti į veiklą, vykdomą pagal Merų paktą.

Pastarasis variantas padės padidinti atsparumą vietos lygmeniu, nes prisitaikymo veiklą bus stengiamasi suderinti su klimato kaitos švelninimo veikla. Merų pakto iniciatyva jau pasitvirtino kaip veiksminga priemonė, kai reikia prisiimti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo įsipareigojimus.

Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimo pagrindiniuose sektoriuose variantai 3A variantas parengti atsparumo klimato kaitai aspektų integravimo į BŽŪP ir sanglaudos politiką gaires padės prisitaikymo prie klimato kaitos aspektus integruoti į veiklos ir kaimo plėtros programas ir projektus, kaip numatyta Komisijos naujos daugiametės finansinės programos pasiūlymuose.

suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai kur laikyti bitkoinus dienos

Tai padės sustiprinti atsparumą pagrindiniuose pažeidžiamuose sektoriuose, tokiuose kaip žemės ir miškų ūkis, energetika, transportas ir statyba. Norint, kad šis variantas būtų kuo veiksmingesnis, regionų ir vietos lygmens valdymo institucijos bei Komisija turi dėti daugiau pastangų gebėjimams stiprinti.

Aktyvesnis finansų ir draudimo sektorių dalyvavimas padidintų visuomenės informuotumą apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir būtų lengviau skleisti su prisitaikymu susijusią informaciją.

Atsižvelgiant į naują kelių pagrindinių ES teisės aktų peržiūros tvarkaraštį, 3C variantą gali būti sunku įgyvendinti dėl jo politinio pobūdžio. Be to, kaip parodė ES vandens politikos raida, pasirinkus savanorišką veiklą gali nereikėti ankstyvame etape peržiūrėti teisės aktų. Tam reikės laiko ir toliau bendrauti su tų sektorių, kuriuose bus jaučiamas tas poveikis, suinteresuotosiomis šalimis. Kadangi klimato kaitos tiksliai sumodeliuoti neįmanoma ir namų darbuotojas serio neapolis stigti duomenų arba informacijos apie klimato coinmarketcap ost poveikį konkretaus projekto vietoje, 3F variantą privalomi reikalavimai gali būti sunku taikyti praktiškai.

Aptarimas Norint prisitaikyti prie klimato kaitos, nedelsiant reikia mokslinių tyrimų ir plėtros programų duomenų, kad būtų galima ne tik prisitaikyti prie dabartinio klimato kaitos poveikio, bet ir planuoti prisitaikymo veiksmus trumpuoju bei vidutinės trukmės laikotarpiu ir priimti atitinkamus sprendimus.

suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai kaip efektyviai prekiauti dvejetainiais parinktimis

Papildomos pastangos skatinti žinių plėtojimo ir sklaidos koordinavimą 1B ir 1D variantai padės dar veiksmingiau naudoti prisitaikymo prie klimato kaitos moksliniams tyrimams skirtas ES lėšas. Taip bus užpildytos žinių spragos ir taps lengviau priimti sprendimus. Prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimai bus įžvalgesni ir didins ekonominės, socialinės ir aplinkos sistemų atsparumą. Suteikus reikiamą pagalbą visoms valstybėms narėms nacionalinėms prisitaikymo prie klimato kaitos strategijoms parengti, atsirastų pagrindinės Europos atsparumui užtikrinti reikiamos priemonės, būtų atlikti minimalūs rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimai ir visai ES teritorijai parengti prisitaikymo veiksmų planai.

suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai tas prekybos rodikliai

Dėl tam tikro pasipriešinimo šiuo metu pasirinkti variantą su teisės akto pasiūlymu būtų kebloka. Persvarstant Prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją bus nuspręsta, ar reikia priimti suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai priemonę tos strategijos bendriesiems uždaviniams įgyvendinti. ES taip pat rems vietos ir regiono lygmens veiksmus bei sudarys sąlygas vykdant tarpvalstybinius ir tarpšakinius parodomuosius projektus perduoti patirtį ir diegti inovacinius sprendimus, ypač pažeidžiamiausiose vietovėse ir sektoriuose.

Strategijoje taip pat pabrėžta, kokį svarbų vaidmenį prisitaikant prie klimato kaitos turėtų atlikti miestai. ES ir toliau skatins bei padės vykdyti prisitaikymo veiklą vietos lygmeniu 2D variantas.

Iki m.

SCR(01) - Suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai

Bendraudama su suinteresuotosiomis šalimis Komisija sieks užtikrinti, kad prisitaikymo prie klimato kaitos aspektai būtų integruoti net jei kuri nors politikos kryptis ir nepersvarstoma 3B variantas. Be to, ES finansavimu bus skatinamos klimato kaitos poveikiui atsparios investicijos, ypač žemės ūkio, energetikos, transporto ir pastatų infrastruktūros srityse 3D ir 3E variantaitaip kuriant tvarią ir atsparią ES ekonomiką 3A variantas.

Draudimo ir finansų sektorių dalyvavimas padės užtikrinti veiksmingą rinkos veikimą, todėl ES įmonės bus pajėgesnės įveikti klimato kaitos poveikį. Stebėjimas ir vertinimas ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją numatoma persvarstyti m.

suinteresuotųjų šalių įtraukimo strategijos variantai akcijų pasirinkimo programinė įranga nemokama

Tada bus įvertinta, ar strategijos uždaviniams pasiekti reikia imtis papildomų priemonių.

Taip pat žiūrėkite