Regioninės biologinės įvairovės strategija. Pažinkime ir saugokime biologinę įvairovę. metų TOP 10 sąrašas | Vilniaus aplinka

Pažinkime ir saugokime biologinę įvairovę. 2020 metų TOP 10 sąrašas

ES biologinės įvairovės strategija.

Pažinkime ir saugokime biologinę įvairovę.

Šia strategija siekiama užtikrinti, kad iki m. Šiam tikslui pasiekti strategijoje nustatomi išsamūs įsipareigojimai ir veiksmai, skirti kovoti su pagrindinėmis biologinės įvairovės nykimo priežastimis: žemės ir jūrų naudojimo pokyčiais; biologinių išteklių eikvojimu; tarša; invazinėmis svetimomis rūšimis.

Husqvarna Living city - Find green opportunities through data

Strategijoje taip pat pateikiamas ES pozicijos dėl pasaulinės biologinės įvairovės sistemos po m. JT aukščiausiojo lygio susitikime dėl biologinės įvairovės, projektas. Jos parengtos taip, kad stiprintų viena kitą ir suburtų drauge gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus.

Pagrindiniai agroekologinių perėjimų klausimai ir strategijos Politikos rekomendacijos Politikos priemonių daugiakriterinė analizė KONTAKTAS Apie AKH Įvadas Nacionalinės ir regioninės vyriausybės ir administracijos yra pasirašiusios arba suderinusios savo politiką su konvencijomis, kuriomis sprendžiami bendri pasauliniai iššūkiai, visų pirma Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai nuoroda anglų kalbakovojama su klimato kaita, mažinamas biologinės įvairovės nykimas ir užtikrinamos socialinės teisės. Europos Sąjunga taip pat yra pasirašiusi arba įgyvendina politiką ir mechanizmus, kuriais remiamas tokių tarptautinių pozicijų įgyvendinimas, prie kurių taip pat yra prisijungusios jos valstybės narės ir jų regionai. Nacionalinio lygmens atsakomybė ir galimybės apima: Nacionalinės BŽŪP strategijos, pritaikytos pagal kiekvienos šalies reikalavimus.

Ir toliau bus remiamos klimato švelninimo ir prisitaikymo pastangos, pasitelkiant gamtos procesais grindžiamus sprendimus, kurie kaupia bei saugo anglies dioksidą sveikose ekosistemose ir padeda gamtai bei visuomenei prisitaikyti prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio.

Iki m.

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES šalys iki m. Komisija iki m.

regioninės biologinės įvairovės strategija

Plane numatomi šie įsipareigojimai iki m. Sąlygų transformaciniams pokyčiams sudarymas Siekdama užtikrinti įsipareigojimų vykdymą ir skatinti transformacinius pokyčius, Komisija ir ES šalys imsis šių veiksmų: nustatys naują ES biologinės įvairovės valdymo sistemą su įgyvendinimo įpareigojimais ir gairėmis, kad užtikrintų visų veikėjų atskaitomybę ir bendrą atsakomybę vykdant biologinės įvairovės įsipareigojimus.

regioninės biologinės įvairovės strategija

Ši sistema taip pat sustiprins suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir skaidrų bei dalyvaujamąjį valdymą. Ji apims stebėsenos ir peržiūros mechanizmą su aiškiu sutartų rodiklių rinkiniu, kad būtų galima reguliariai vertinti pažangą ir prireikus nustatyti taisomuosius veiksmus.

KOKS ŠIOS STRATEGIJOS TIKSLAS?

Komisija įvertins šią sistemą m. Plataus užmojo visuotinė biologinės įvairovės darbotvarkė ES prisidės prie šios darbotvarkės įsipareigodama: bendradarbiauti su panašiai mąstančiais partneriais aukšto lygio koalicijoje biologinės įvairovės klausimais ir rodyti pavyzdį priimant plataus užmojo pasaulinės biologinės įvairovės sistemą po m. Komisija apžvelgs pažangą ir įvertins, ar strategijos tikslams pasiekti reikalingi tolesni veiksmai. Pirmykštis miškas — miškas, kuris niekada nebuvo kirstas ir išsivystė po natūralių trikdžių ir regioninės biologinės įvairovės strategija natūraliems procesams, neatsižvelgiant į jo amžių.

Gamtos išteklių naudojimas 20 asmenų grupėje: būsena, tendencijos ir sprendimai

Sengirė — miško dalis, kuriai būdingos struktūros ir rūšys, paprastai susijusios su senu pirmykščiu tokio tipo mišku. Priegauda — netyčia sugautos nepageidaujamos žuvų ir jūrų gyvūnų rūšys.

regioninės biologinės įvairovės strategija

ES biologinės įvairovės strategija iki m.

Taip pat žiūrėkite