Prekybos ataskaita, Tvari prekyba ištekliais | Išteklių skydas

Tvari prekyba ištekliais

Kiti dokumentai tinklalapyje parengti tik anglų kalba. Šaltinis: Audito Rūmai. Tokie sektoriai kaip plieno ir cheminių medžiagų yra gerai susipažinę su PAP žr. Tai reiškia, kad su nesąžininga prekyba susidūrusios pramonės šakos gali neprašyti apsaugos priemonių ir jomis nepasinaudoti.

Priemonės yra tinkamai pagrįstos, tačiau būtų galima patobulinti kai kuriuos Sąjungos interesų testo aspektus 38 Dabartinis sprendimų dėl PAP priėmimo procesas žr. Tai yra teisinio pagrindo reikalavimas.

prekybos ataskaita

Visų pirma suinteresuotieji subjektai turėtų galėti patikrinti Komisijos sprendimus. Todėl naudojome mūsų imtį, kad įvertintume, ar Komisija: tinkamai pagrindė savo sprendimus ir skaičiavimus; prieš priimdama sprendimą atliko patikimas analizes. Komisijos išvadų pagrindimas buvo tinkamas per pačius tyrimus 40 Patikrinome Stebuklas prieš sistemos prekybos kortelę sprendimo nustatyti prekybos apsaugos priemonę ir sprendimo pradėti tyrimą gavus skundą pagrindimą.

Mūsų vertinimas prekybos ataskaita poveikio jokiems Europos Teisingumo Teismo ar kitų teisminių institucijų sprendimams.

Paieškos forma

Jose atsakyta į prekybos ataskaita pastabas ir pateiktos nuorodas į svarbius sprendimus ankstesnėse bylose ir teismų praktiką. Be to, reglamentuose pateiktos išsamios skaičiavimų analizės ir metodika. Nors dėl konfidencialumo klausimų kartais neįmanoma pateikti skaičiavimo taip išsamiai, kad jį galėtų patikrinti išorės šalis žr. Imtyje nustatėme kai kurių ypač gerų pagrindimo pavyzdžių, tačiau taip pat kai kurių trūkumų žr. Tačiau šie trūkumai nekeičia mūsų bendro vertinimo, kad Komisijos pagrindimas buvo tinkamas.

Kiekviename tyrime TRADE GD kruopščiai palygino savo argumentus ir pateikė nuodugnią analizę, kad pagrįstų nuomonę, jog kiekvienos tikslinės šalies prekybos elgsena padarė žalos susijusiai ES pramonės šakai. Tai, kad šis pagrindimas buvo tinkamai patvirtintas, reiškia, kad Komisija abiejuose tyrimuose galėjo nustatyti priemones.

Tobulinimo galimybės: Vertindamas susijusiai ES pramonės šakai padarytą žalą, TRADE GD pramonės pelno dydį grindė faktiniu pelnu, gautu per vienerius metus per nagrinėjamąjį laikotarpį dėl žalos.

prekybos ataskaita

Šis lygis buvo aukštesnis už skunde nurodytą lygį, taip pat gerokai aukštesnis nei panašioje ankstesnėje byloje.

Be nuorodos į praėjusių metų pelną, Komisija galėjo išsamiau pagrįsti savo pasirinkimą. Skundai taip pat atitiko visus pagrindiniuose reglamentuose nustatytus kriterijus. Mūsų nagrinėtais atvejais nustatėme, kad TRADE GD iš tiesų išnagrinėjo šiuos aspektus ir savo nustatytus faktus dokumentavo vidaus pranešimuose.

Prekių saugojimo kainų palyginimo įjungimas

Tačiau vidaus pranešimuose nepaaiškinama, kaip kiekvienu atveju buvo vertinami įrodymai, pavyzdžiui, ar skundo pateikėjo informacija buvo patikrinta, atsižvelgiant į kitą prekybos ataskaita pavyzdžiui, Komisijos duomenų bazes. Komisija atmetė tik vieną oficialiai pateiktą prekybos ataskaita. Per tą patį laikotarpį keturi skundų pateikėjai atsiėmė skundus prieš Komisijai priimant galutinį sprendimą. Nedaug pareiškimų atsiimama ir atmetama dėl nuodugnaus, nors ir neoficialaus, pagalbos teikimo ir tikrinimo proceso, per kurį prieš oficialiai prekybos ataskaita skundą vyksta konsultacijos.

  • Kitas prekybos sistemos žodis
  • Europos Parlamentas, — atsižvelgdamas į m.
  • Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR (, str.) - VMI

Nors neoficialios konsultacijos grindžiami reglamentuose nustatytais dempingo, subsidijų, žalos, priežastinio ryšio kriterijais ir vidaus politikos pastabomis, jos nėra skaidrios ir nėra jokių TRADE GD suteiktų konsultacijų šalims įrašų ar konkrečių prekybos ataskaita šiuo klausimu.

Su prekybos apsaugos priemonėmis susijusios analizės yra patikimos, tačiau galėtų būti patobulinti kai kurie Sąjungos interesų testo aspektai 46 Mūsų atrinktų atvejų apžvalga parodė, kad su priemonėmis susiję Komisijos skaičiavimai ir analizės yra patikimi. Kai kuriais atvejais Komisija savo analizėse žengė dar vieną žingsnį, siekdama užtikrinti, kad skaičiavimai iš tiesų atspindėtų rinkos realijas žr. Komisija taiko organizacines priemones, siekdama užtikrinti, kad jos praktikoje būtų visapusiškai atsižvelgiama į ES ir tarptautinę teismų praktiką ir kad ji būtų nuosekliai taikoma visais atvejais.

Ataskaita apie UAB "Prekybos kodas"

Toliau perdirbtas produktas nepateko į produkto apibrėžtąją sritį. TRADE GD padarė išvadą, kad tiesioginis produkto importas nesusijusiems gamintojams buvo per mažas, kad būtų galima apskaičiuoti dempingo skirtumą. Todėl pardavimas susijusioms įmonėms buvo įtrauktas, tačiau sąnaudos buvo perskaičiuotos pagal toliau perdirbto produkto kainą. Tai yra gera praktika, nes TRADE GD nagrinėjo įvairius metodus ir nuodugniai patikrino, kaip geriausiai atsižvelgti į komercines realijas atskirais atvejais.

Tai ypač svarbu, atsižvelgiant į galimą bet kokių priemonių ekonominį poveikį. Dėl jų gali padidėti rizika konkurencijai, pavyzdžiui, tiekimo grandinių pertrūkiai. Pavyzdžiui, tai galėtų būti taikoma, kai produktą, kuriam taikomos priemonės, naudoja dviejų rūšių naudotojai: naudotojai, kurie yra vertikaliai integruoti į grupę, gaminančią produktą, kuriam taikomos priemonės; nepriklausomi, neintegruoti naudotojai, prekybos ataskaita neturi prieigos prie pagrindinės gamybos sudedamosios dalies produkto, kuriam taikomos priemonės savo įmonių grupėje ir todėl privalo tiekti produktus iš gamybos pramonės.

Nepriklausomi naudotojai gali atsidurti tokioje padėtyje, kai jiems sunku gauti žaliavų, arba jie turi rasti naujų tiekėjų kitose trečiosiose šalyse. Kai kuriais mūsų audituotais atvejais nustatėme, kad kai kurie šalių argumentai pavyzdžiui, baimė dėl tiekimo problemų buvo atmesti išsamiai jų nepagrindus. Komisija savo analizėje daugiausia dėmesio skyrė padėčiai tyrimo metu ir praeityje.

prekybos ataskaita

Nors daugeliu prekybos ataskaita audituotų atvejų buvo paminėtos Sąjungos interesų tyrimo perspektyvinių aspektų analizės, į jas nebuvo įtraukta išsami i priemonių poveikio tiksliniam importui analizė ir ii galimas poveikis tiekimo grandinėms, pavyzdžiui, galimybė importuoti iš kitų trečiųjų šalių.

Nuo m. Tačiau dviem atvejais tai iš tikrųjų turėjo įtakos priemonių formai ar trukmei. Komisija neišnaudoja visų stebėjimo ir tolesnių veiksmų priemonių galimybių 51 Nustatytos priemonės yra veiksmingos tik tuomet, jei muitai galiausiai surenkami tol, kol tęsiasi nesąžininga prekyba, ir jei laikomasi nustatytų konkrečių sąlygų pavyzdžiui, minimalios kainos arba kiekių kvotos.

Priešingu atveju nesąžiningos prekybos ataskaita problemos nebus sprendžiamos, o ES pramonė liks neapsaugota. Kad jų surinkimas būtų veiksmingas, labai svarbu tiksliai apibūdinti produktą, kuriam taikomos priemonės.

Komisija dėjo pastangas, kad išspręstų problemas, susijusias su PAP muitų rinkimu 54 PAP muitų surinkimas gali būti problema muitinėms, nes šis surinkimas susijęs su dviem teisiniais pagrindais: vienu reglamentuojama prekybos politika visų pirma Komisijos reglamentai, kuriais nustatomi muitai konkretiems produktamskitu — muitų politika visų pirma Sąjungos muitinės kodeksas, įskaitant Kombinuotosios nomenklatūros KN kodus.

Tai padeda nacionalinėms muitinėms, kurios paprastai remiasi KN kodais, importo etape nustatyti produktus, kuriems taikomi muitai. Tai nustatėme visais, išskyrus vieną iš mūsų patikrintų atvejų, kai dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento pavadinimo ir produkto aprašymo muitinėms kilo painiava žr.

prekybos ataskaita

Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, apgaulingai deklaruojant, kad prekės yra kilusios iš kitos šalies, kuriai netaikomi PAP muitai.

Jei Komisija sužino apie tokią praktiką ir gali tai įrodyti, ji prekybos ataskaita išplėsti muitų taikymą tokių šalių produktams, kad užtikrintų tinkamą ES pramonės apsaugą.

Kai kuriais atvejais valstybių narių muitinėms buvo sunku įgyvendinti teisės aktus vartojant šį terminą, nes nėra vienos bendros apibrėžties ir jos neapima muitų teisės aktai. Nepaisant kelių Komisijos paaiškinimų, šis klausimas vis dar nėra aiškus visoms nacionalinėms muitinėms. Priemonių stebėjimo būdas yra išsamus, tačiau iš esmės apribotas prekybos ataskaita įsipareigojimais, o veiksmams neteikiama pirmenybė 58 Siekdama užtikrinti, kad PAP būtų tinkamai įgyvendintos ir veiksmingos, Komisija gali naudoti įvairias stebėjimo ir tolesnes priemones žr.

Sudedamosios dalys skirtingų pusių pavidalu

Pagal teisės aktus Komisija privalo: stebėti įsipareigojimus. Tai — savanoriški įmonių, kurios į ES eksportuoja produktus, kuriems taikomi PAP muitai, įsipareigojimai, kuriems pritaria Komisija. Įsipareigojimai pakeičia antidempingo ir antisubsidijų muitus minimalia importo kaina; t.

Jų paskirtis — kuo labiau sumažinti priemonių vengimo riziką tais atvejais, kai skirtingiems eksportuotojams taikomos muito normos labai skiriasi. Kitos stebėjimo veiklos apimtis priklauso Komisijos diskrecijai. Nustatėme, kad Komisija tinkamai tikrina prekybos ataskaita įsipareigojimams, prekybos ataskaita i dokumentų patikra pagrįstus metodus, siekiant patikrinti atitiktį popieriuje ir ii eksportuojančių įmonių patalpose atliekamą fizinės atitikties patikrinimą, nes kitaip sunku patikrinti, ar nesilaikoma minimalios importo kainos.

Mūsų imtyje jie buvo išsamūs. Kai kuriais atvejais Komisija tikrina papildomus įrodymus pavyzdžiui, gautus iš pramonės asociacijųjei į įsipareigojimą taip pat įtrauktas metinis produkto importo lygis.

Tikrinimo vizitai buvo išsamūs, o susijusi analizė buvo detali ir tinkamai dokumentuota.

Specialioji ataskaita: Prekybos apsaugos priemonės

Nors Komisija stengiasi aplankyti visas įmones su įsipareigojimais, kol taikomos priemonės, ji nesugebėjo to padaryti dviem naujausiais atvejais. Faktinis apsilankymų dažnumas priklausė nuo išteklių, Komisija netaikė jokių konkrečių kriterijų ir neatliko struktūrizuotos rizikos analizės, kad nuspręstų, kuriose įmonėse lankytis. Ji tai padarė daugiau kaip 20 įmonių atveju dviem naujausiais atvejais su įsipareigojimais. Mūsų atlikta tokių atvejų imties apžvalga parodė, kad šie sprendimai buvo tinkamai pagrįsti.

Įsipareigojimo atšaukimas netaikomas atgaline data. Todėl teoriškai ankstesni prekių pardavimai pažeidžiant įsipareigojimą liktų be nuobaudų. Atsižvelgdama į didėjantį neatitikties atvejų skaičių ir būtinybę jiems veiksmingai skirti baudas, m.

Per dvejus pandemijos metus daugiau nei pusė tūkstančio gyventojų pradėjo maisto gamybos verslą namuose m. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos VMVT duomenimis, nuo m. Paukščių gripas toliau skverbiasi į komercinius paukščių ūkius Europoje: virusas priartėjo prie Lietuvos m.

Komisija pradėjo taikyti sąskaitų faktūrų, konkrečiai susijusių su įsipareigojimo pažeidimais, pripažinimo negaliojančiomis praktiką. Su atitinkamu laikotarpiu susijusios sąskaitos faktūros gali būti pripažintos negaliojančiomis net ir pasibaigus priemonių galiojimui. Tačiau muitinėms vis dar sunku atgaline data surinkti muitus, atsiradusius dėl negaliojimo pripažinimo, nes įsipareigojimams netaikomos garantijos 14o skolos muitinei senaties terminas gali prekybos ataskaita pasibaigęs.

Šiai veiklai trūko sistemingos analizės, kad būtų galima nustatyti rizikingiausius atvejus, o tai ypač svarbu tais atvejais, kai ištekliai yra riboti. Kalbant apie specialias stebėjimo sąlygas žr. Jos vidaus gairėse pabrėžta, kad darbuotojai turėtų griežtai prekybos ataskaita nuosekliai taikyti specialios stebėjimo nuostatos taikymo sąlygas. Pastebime, kad dėl ribotų žmogiškųjų išteklių kyla rizika, kad stebėjimo veikla bus sumažinta dėl šių apribojimų, o ne dėl to, kad iš tikrųjų yra nedidelė neatitikties rizika.

Jos siunčiamos muitinėms, kad šios žinotų apie konkrečias rizikas pavyzdžiui, konkrečios įmonės pardavimus mažesne nei minimali importo kaina arba perkrovimus. Muitinės turėtų įtraukti šią informaciją į savo rizikos vertinimus ir būti budresnės konkrečiais klausimais atliekant muitinį tikrinimą.

Naujienų prenumerata

Nustatėme, kad Komisija tinkamai ir dažnai naudojasi šia priemone. Paprastai taip atsitinka tada, kai nustatoma, kad priemonės nėra veiksmingos pavyzdžiui, dėl priemonių vengimoarba kai Komisija per pradinį tyrimą sužino apie naujus aspektus pavyzdžiui, naujas subsidijų schemastačiau negali į juos atsižvelgti pavyzdžiui, dėl to, kad jos buvo taikomos po tiriamojo laikotarpio.

prekybos ataskaita

Tokiais atvejais Komisija gali turėti geresnes galimybes nei pramonės sektorius gauti įrodymų arba pramonės sektorius gali nenorėti pateikti skundo baimindamasi atsakomųjų veiksmų. Mūsų atlikta trijų ex officio bylų peržiūra parodė, kad jos atitiko bendruosius pagrindinių reglamentų reikalavimus.

Be to, m. Nepaisant to, Komisija neapibrėžė, kokios yra ypatingos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti taikoma ex officio intervencija. Iš esmės tai reiškia, kad ex officio tyrimai apsiriboja tarpinėmis arba priemonių vengimo peržiūromis žr.

Taip pat žiūrėkite