Forex banko svetainė

forex banko svetainė

Juridinio asmens einamosios sąskaitos sutartis 1. Sutarties dalykas 1. Moniuškos g. Kliento ir Banko santykius, atsirandančius atidarant Sąskaitą, įskaitant lėšas bei vykdant nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kiti teisės aktai, taip pat Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygosBanko patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei kiti operacijų atlikimą reglamentuojantys dokumentai.

Banko įsipareigojimai 2. Bankas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka: 2. Atidaryti neterminuotam laikui Klientui einamąją sąskaitą.

Forex Faktorius, UAB

Bankas nepriima ir nevykdo Kliento nurodymų atlikti operacijas Sąskaitoje, jeigu Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos ar kitaip yra apribota Kliento teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, taip pat kai Banko atliekamos operacijos sustabdomos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Išmokėti arba pervesti lėšas Kliento nurodymu ne vėliau kaip per 2 dvi darbo dienas po dienos, kurią gavo atitinkamą mokėjimo dokumentą ar nurodymą. Klientui pageidaujant, ne vėliau nei per 5 penkias darbo dienas pateikti Sąskaitos išrašą.

Sąskaitos išrašai su nurodyta informacija pateikiami taikant Banko nustatytus paslaugų ir operacijų įkainius.

Išplėstinė dvejetainių opcionų prekyba

Mokėti už pinigų likutį Sąskaitoje Banko patvirtintą metinių palūkanų normą, kuri galioja atitinkamą dieną, jei Šalys susitarė dėl palūkanų mokėjimo šios Sutarties Specialiojoje dalyje.

Bankas savo paslaugų ir operacijų įkainius turi teisę pakeisti vienašališkai Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Palūkanos 3. Palūkanos, jei Šalys susitarė dėl palūkanų mokėjimo šios Sutarties Specialiojoje dalyje, skaičiuojamos už faktinę einamojoje sąskaitoje esančią sumą pagal faktinį dienų skaičių, laikant, kad metuose yra dienų, o mėnesyje — kalendorinis dienų skaičius. Jei Sąskaitoje lėšų yra mažiau, nei Banko nustatytas minimalus sąskaitos likutis, palūkanos nėra mokamos.

Priskaičiuotos palūkanos išmokamos kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje į Kliento Sąskaitą. Jei Klientas iš Sąskaitos atsiima visas lėšas arba nutraukia šią Sutartį, palūkanos išmokamos lėšų atsiėmimo arba Sutarties nutraukimo dieną.

Prekyba „Forex“ pradedantiesiems – viskas ką naujokams būtina žinoti apie „Forex“ rinką

Neišmokėtų palūkanų suma lėšų likutis Sąskaitoje nėra didinamas. Už Sąskaitoje esančias lėšas mokamą palūkanų normą, minimalų Sąskaitos likučio, už kurį forex banko svetainė palūkanos, dydį ir minimalią Sąskaitos vienkartinio papildymo sumą Bankas turi teisę pakeisti vienašališkai Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka.

Kliento teisės ir įsipareigojimai 4. Klientas turi teisę: 4. Pinigai į Sąskaitą gali būti įmokėti pavedimu arba grynaisiais pinigais, taip pat pinigus į Sąskaitą gali įmokėti bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo; 4. Norėdamas atsiimti Sąskaitoje esančias lėšas grynais pinigais Klientas forex banko svetainė Banką raštu prieš 5 penkias darbo dienas. Kliento nurodymus atlikti operacijas Sąskaitoje turi teisę pateikti tik Kliento įgalioti asmenys.

Asmenys, turintys teisę disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, taip pat gali būti nurodyti Kliento Bankui pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje, kurią, patvirtindamas kortelėje nurodytų asmenų teisę disponuoti lėšomis Sąskaitoje, turi pasirašyti Kliento vadovas ar kitas jo tinkamai įgaliotas asmuo.

Raštu pateikiami Kliento nurodymai turi būti pasirašyti Kliento įgaliotų asmenų ir patvirtinti antspaudu, jei antspaudo pavyzdys yra Bankui pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje. Klientas įsipareigoja: 4.

Search Results

Klientas, tinkamai neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, pilnaiatsako už visas dėl to kylančias pasekmes. Tais atvejais, kai Klientas pažeidžia šiuos įsipareigojimus, Bankas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai be forex banko svetainė išankstinio pranešimo. Klientas be Banko raštiško sutikimo neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui. Kliento pareiškimai ir patvirtinimai 5.

Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su: 5. Indėlių draudimo sąlygomis. Kliento atstovas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia, kad: 5. Klientas yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis subjektas; 5. Kliento Bankui pateikti dokumentai yra galiojantys ir teisingi; 5.

Konfidencialumas ir kliento duomenų tvarkymas 6. Šios Sutarties sudarymo faktas, Bendroji ir Specialioji dalis, Sutarties priedai ir bet kokia kita vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra laikoma konfidencialia ir neatskleidžiama tretiesiems asmenims be kitos Šalies forex banko svetainė sutikimo, išskyrus Sutartyje ir ar Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

Informacijos atskleidimas nebus laikomas šio punkto pažeidimu, jei informacija pateikiama: 6. Kitos sąlygos forex banko svetainė. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja neterminuotai, kol nėra nutraukiama. Valstybės forex banko svetainė, valdymo institucijoms, Lietuvos bankui priėmus teisės aktus, reglamentuojančius forex banko svetainė politiką indėlių palūkanų apmokestinimas, palūkanų normų nustatymas ir pan.

Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią ir tenka po vieną Sutartį pasirašiusioms šalims. Ikisutartiniams šalių santykiams bei šalių santykiams, susijusiems su Sutarties sudarymu, jos vykdymu, nutraukimu, atsakomybe, teismingumu ir kt. Šalys susitaria visus teisminius ginčus spręsti teismingumą nustatant pagal Banko registracijos vietą Juridinio asmens anketa Finansų įstaigos patikėjimo teise valdomos sąskaitos sutartis įsigalioja nuo Forex banko svetainė ir Banko santykius, atsirandančius atidarant Sąskaitą, įskaitant lėšas bei vykdant nurodymus dėl Sąskaitoje esančių lėšų taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, taip pat Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, Banko patvirtintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei kiti mokėjimo operacijų atlikimą reglamentuojantys dokumentai.

Kliento fotografijos spausdinimas forex roma ir bankui teikiami dokumentai 2.

Prieš pradedant dalykinius santykius, Bankas atlieka Kliento ir Kliento vardu veikiančio fizinio asmens identifikavimą laikantis Banko vidinėse taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Klientas visus reikiamus veiksmus atlieka per savo vadovą ar per kitus tinkamai įgaliotus atstovus toliau — Kliento atstovas. Kliento atstovas gali atstovauti Klientui, jeigu atstovas pateikia Bankui suteiktus įgaliojimus liudijantį dokumentą įgaliojimą, prokūrą ar pan.

Įgaliojimus liudijantis dokumentas turi atitikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus tokių dokumentų formos ir turinio reikalavimus. Bankas priima tik tokius pateikiamus Kliento atstovo liudijančius dokumentus, kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai įvardytas Klientas, Kliento atstovas ir Kliento atstovui suteikiami įgaliojimai. Bankas turi teisę atsisakyti priimti šiame punkte išvardytų sąlygų neatitinkančius dokumentus. Klientas privalo pateikti Bankui šiuos dokumentus ir informaciją: 2.

Kliento įstatus; 2. Kliento metinę finansinę ataskaitą už paskutinius metus; 2. Klientas patvirtina, kad visi Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir aktualūs.

„Forex“ platformoje prarado 38.000 Eur – nepadėjo ir Lietuvos bankas

Bankui teikiamų dokumentų reikalavimai: 2. Banko reikalavimu, Klientas privalo pateikti Bankui dokumentų originalus arba notaro patvirtintus dokumentų nuorašus; 2.

Banko reikalavimu, užsienyje sudaryti dokumentai būtų patvirtinti Apostille arba legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Bankas, priėmęs Kliento pateiktus dokumentus, parengtus užsienio kalba, turi teisę prireikus organizuoti jų vertimą į lietuvių kalbą, o Klientas turi Bankui atlyginti patirtas išlaidas.

Visos Bankui pateikiamų Kliento dokumentų rengimo, pristatymo, tvirtinimo ir vertimo išlaidos tenka Klientui. Bankas turi teisę pasilikti ir saugoti Kliento pateiktus notaro patvirtintus dokumentų nuorašus arba, jei įmanoma, Kliento pateiktus dokumentų originalus.

Asmenys, turintys teisę disponuoti Kliento lėšomis, yra nurodyti Kliento Bankui pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje, kurią patvirtindamas forex banko svetainė nurodytų asmenų teisę disponuoti lėšomis Kliento sąskaitoje, pasirašo Kliento vadovas, jo tinkamai įgaliotas asmuo ar kitas asmuo, turintis teisę pagal Kliento Bankui pateiktus dokumentus.

Raštu pateikiami Kliento mokėjimo nurodymai turi būti pasirašyti Kliento ar jo įgalioto asmens ir patvirtinti antspaudu, jei antspaudo pavyzdys yra Bankui pateiktoje parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimas 3. Klientas įsipareigoja savo klientų atžvilgiu tinkamai įgyvendinti įstatymuose bei teisės aktuose numatytas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones.

dvejetainiai pasirinkimo sandorių brokeriai cctc 24 parinkčių dvejetainis brokeris

Pagrindinės pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonės, kurias privalo įgyvendinti Klientas savo klientų atžvilgiu: 3. Kliento darbuotojų informavimas laiku ir mokymas; 3.

Klientas užtikrina, kad šios Sutarties pasirašymo dieną ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį atitinka ir atitiks teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimą, reikalavimus. Klientas įsipareigoja: 3. Nepriklausomas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos peržiūros specialistas turi atitikti Banko nustatytus kompetencijos, patirties ar kitus reikalavimus. Bankas turi teisę nustatyti papildomus įsipareigojimus Klientui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

dice crypto casino skatinamųjų akcijų pasirinkimo sandoriai atitinkantys disponavimą

Sutarties sudarymas 4. Bankas, prieš sudarydamas Sutartį, atlieka Kliento vertinimą remiantis šios Sutarties 2 ir 3 skyrių nuostatomis. Bankas turi teisę nesudaryti Sutarties, atsisakyti teikti Banko paslaugas atidaryti Sąskaitą Banke, ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su Banko paslaugų teikimu Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nurodytais atvejais ir kitais šioje Sutartyje nenurodytais atvejais, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Susijusiais asmenimis, nurodytais 4.

Bankas, priimdamas sprendimą dėl Sutarties sudarymo ir Sąskaitos atidarymo Klientui vadovaujasi objektyvumo, nediskriminavimo ir forex banko svetainė principais. Tuo atveju, forex banko svetainė Bankas priima sprendimą nesudaryti Sutarties ir neatidaryti Sąskaitos, informuoja Klientą apie atsisakymą užmegzti dalykinius santykius, tačiau Bankas neprivalo nurodyti dėl kokių priežasčių yra priimtas toks sprendimas.

Bankas apie neigiamą sprendimą sudaryti Sutartį ir atidaryti Sąskaitą privalo informuoti priežiūros instituciją Lietuvos banką ir pateikti Lietuvos bankui tokio atsisakymo priežastis. Bankas atidaro Sąskaitą ir pradeda teikti paslaugas pagal Sutartį ne vėliau negu kitą darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo.

Pasitikrinkite, ar jūsų finansų tarpininkas – legalus

Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Kliento pageidavimu ir Banko sutikimu sutartis gali būti sudaroma anglų kalba. Bankas turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų Sutarties vertimo išlaidas forex banko svetainė užsienio kalbą. Banko įsipareigojimai ir teisės 5.

Bankas įsipareigoja šioje Sutartyje ir Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka: 5. Bankas nepriima ir nevykdo Kliento nurodymų atlikti mokėjimo operacijas Sąskaitoje, jeigu Investavimo pagrindai yra apribota Kliento teisė disponuoti Sąskaitoje esančiomis lėšomis, taip pat kai Banko atliekamos mokėjimo operacijos sustabdomos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka; 5.

Informaciją apie Sąskaitos būklę ir su ja susijusias mokėjimo operacijas Bankas teikia tik Klientui ar jo įgaliotam asmeniui. Bankas valdydamas rizikas ir įgyvendindamas teisės aktuose numatytus lėšų disponavimo apribojimus, gali nustatyti Klientui minimalų finansinio užstato dydį.

binance visa cashback prekybos opcionais klasės

Dėl finansinio užstato dydžio šalys susitaria pasirašydamos atskirą susitarimą prie šios Sutarties. Klientui laiku nepateikus arba atsisakius pateikti šios Sutarties 2. Palūkanos 6. Palūkanos už lėšų likutį Sąskaitoje nemokamos, jei Šalys nesusitaria kitaip. Kliento teisės ir pareigos 7.

LB perspėja dėl investavimo FOREX valiutų rinkose

Klientas turi teisę: 7. Pinigai į Sąskaitą gali būti įmokėti pavedimu arba grynaisiais pinigais; 7. Klientas įsipareigoja naudoti Sąskaitą pagal jos paskirtį tik savo klientų lėšoms laikytivykdyti mokėjimų ar kitas operacijas pagal priežiūros institucijos patvirtintas taisykles ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pasikeitus šios Sutarties 2 ir 3 skyriuose nurodytai informacijai, dokumentams, procedūroms, Klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau negu per 5 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos apie tai raštu pranešti Bankui ir pateikti su pakeitimais susijusius dokumentus ar patvirtintas jų kopijas atnaujintas šių dokumentų procedūrų versijas.

Klientas, tinkamai neįvykdęs šiame punkte numatytų įsipareigojimų, visiškai atsako už visas dėl to kylančias pasekmes. Pasikeitus Kliento vadovams, atstovams ar kitiems asmenims, turintiems teisę Kliento vardu sudaryti sandorius, Klientas privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti Bankui ir pateikti su pakeitimais susijusius dokumentus ar patvirtintas jų kopijas bei išrašą iš Juridinių asmenų registro ir nustatyta tvarka įformintus pasikeitusių juridiniam asmeniui atstovaujančių asmenų parašų ir pasikeitusio antspaudo pavyzdžius bei dokumentus, liudijančius minėtų duomenų pakeitimą.

Šalys sutinka, jog Bankui kaip prižiūrimam finansų rinkos dalyviui yra nustatyti specialūs reikalavimai, todėl atitinkamai Bankui įgyvendinant tokius forex banko svetainė ir pareikalavus iš Kliento pateikti papildomos informacijos apie mokėtoją arba gavėją gavėją ar konkrečias mokėjimo operacijas, Klientas produktų įvairinimo strategija ppt tokią informaciją pateikti bet kuriuo metu dėl Kliento ar Kliento klientų įvykdytų ar vykdomų mokėjimo operacijų.

Jei tam tikrais atvejais Klientas neturi prašomos informacijos, Klientas apie tai informuoja, tačiau sutinka bendradarbiauti, jei įmanoma, gauti tokią informaciją. Bankas turi teisę reikalauti ir tokiu atveju Klientas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną pateikti Bankui šią informaciją: 7.

Tai gali apimti ir mokėjimo operacijas, kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su konkrečiu mokėtoju; 7. Bankas turi teisę pagal Kliento pateiktą prašymą pratęsti šios Sutarties 7. Taikytini mokesčiai 8. Bankas savo paslaugų forex banko svetainė operacijų įkainius turi teisę pakeisti vienašališkai laikydamasis Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatytos tvarkos.

Bankas turi teisę nurašyti Komisinį mokestį iš Kliento sąskaitos, kurioje atliekama mokėjimo operacija arba iš kitų Banke Kliento vardu atidarytų sąskaitų, išskyrus Kliento vardu atidarytą patikėjimo teise valdomą banko sąskaitą, kurioje Klientas laiko savo kaip finansų įstaigos klientų lėšas. Draudžiama veikla 9. Klientui naudojantis Sąskaita ir Banko teikiamomis mokėjimų paslaugomis, draudžiama: 9.

Kliento pareiškimai ir patvirtinimai Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su Sutarties pasirašymo dieną galiojančiais Banko nustatytais paslaugų ir operacijų įkainiais.

Taip pat žiūrėkite