Forex banko darbo valandos halmstad

forex banko darbo valandos halmstad

Andrzej Gospodarowicz, Vroclavo ekonomikos universitetas, Lenkija Prof. Melpo Iacovidou, Nikosijos universitetas, Kipras Prof. Ingrīda Jakušonoka, Latvijos ţemės ūkio universitetas, Latvija Prof.

Rasa Kanapickienė, Vilniaus universitetas, Lietuva Prof. Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva Doc. Šviesa Leitonienė, Kauno technologijos universitetas, Lietuva Prof. Vaclovas Lakis, Vilniaus universitetas, Lietuva Prof. Jonas Mackevičius, Vilniaus universitetas, Lietuva Doc.

Gunita Mazūre, Latvijos ţemės ūkio universitetas, Latvija Prof. Maire Nurmet, Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija Doc.

Evgenia N. Parfirieva, Kazanės nacionalinis mokslinių tyrimų technologijos universitetas, Totorijos Respublika, Rusijos Federacija Prof. Irina Pilvere, Latvijos ţemės ūkio universitetas, Latvija Prof. Kristina Rudţionienė, Vilniaus universitetas, Lietuva Prof. GrażynaWoźniewska, Vroclavo ekonomikos universitetas, Lenkija Prof.

Natalia Poznyakovska, Nacionalinis vandens ūkio valdymo ir gamtos išteklių naudojimo universitetas, Ukraina Doc. Kristina Rudţionienė, Vilniaus universitetas, Lietuva Lekt. Natalia Savina, Nacionalinis vandens ūkio valdymo ir gamtos išteklių naudojimo universitetas, Ukraina Doc. Ši aplinka taip pat skatina mokslininkus dalintis tyrimo rezultatais ir įgyta patirtimi su kitų šalių mokslininkais. Vis aktualesni tampa apskaitos harmonizavimo, informacijos atskleidimo kriptovaliuta mokesciai forex banko darbo valandos halmstad jos asimetrijos maţinimo klausimai.

Viena vertus, apskaitos informacijos ir finansinių ataskaitų duomenų patikimumą uţtikrina auditas, kurio procedūrų tobulinimas padeda geriau patenkinti vis didėjančius finansinės informacijos vartotojų lūkesčius.

Antra vertus, buhalterių ir auditorių etikos laikymasis didina vartotojų pasitikėjimą apskaitos informacija ir finansinių ataskaitų duomenimis. Verslui visada išlieka aktualūs diegiamų inovacijų ir įgyvendinamų investicijų vertinimo, įmonių įsipareigojimų nevykdymo prevencijos, mokesčių sistemos pokyčių ir kiti klausimai. Pastaruoju metu mokslininkai ir verslininkai vis daugiau dėmesio skiria įmonių socialinei atsakomybei ir filantropijai, jų sąsajai su veiklos efektyvumu tyrinėti.

Mokslo ţurnale Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos publikuojami Lietuvos, Čekijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Slovakijos, Ukrainos mokslininkų straipsniai. Juose apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo integracijos keliu.

forex banko darbo valandos halmstad

Leidinio redakcinė kolegija tikisi, kad straipsniuose išdėstytos mokslininkų mintys bus prasmingos savo naujomis idėjomis ir pasiūlytais sprendimų būdais ne tik Lietuvos ir uţsienio mokslininkams, bet ir verslo bei viešųjų organizacijų vadovams, buhalteriams, finansininkams ir auditoriams, aukštųjų mokyklų studentams. Kiekvienas mokslinis straipsnis vertinamas ne maţiau kaip dviejų mokslininkųrecenzentų, kuriuos paskiria redakcinė kolegija.

Recenzavimas yra abipusiai anonimiškas recenzentų pavardės nenurodomos autoriams, o autorių pavardės recenzentams. Publikuojami tik tie straipsniai, kurie atitinka mokslo darbams keliamus reikalavimus. Mokslo ţurnalas leidţiamas nuo m.

forex banko darbo valandos halmstad

Nuo m. Mokslo ţurnalo internetinis adresas Vyr. Vilija Aleknevičienė Aleksandro Stulginskio universitetas 9 11 FOREWORD Global and dynamic science and business environment encourages scientists to implement scientific research in the fields of accounting opcionų prekybos stiprinimo mokymasis finance.

The results obtained allow business and public organisations solving the problems of accounting and finance management faster. Furthermore, it creates the opportunities for choosing innovative and up-to-date solutions that meet the existing requirements. This environment also encourages domestic scientists to share their research results and acquired experience with foreign scientists.

In this context the harmonization of accounting, disclosure of information and reduction of information asymmetry become increasingly relevant. From one point of view, the audit certifies the reliability of accounting information and the data of financial reports and the development of these procedures allows meeting the constantly increasing expectations of financial information users. On the other hand, the forex banko darbo valandos halmstad with the ethics for accountants and auditors increases the user confidence in accounting information and the data provided in financial reports.

The evaluation of innovations and investments, the prevention of company s failure to comply with its liabilities, changes in the tax system and other topics are always relevant for the business. Nowadays scientists and practitioners are increasingly more concerned with the company s social responsibility and philanthropy and their relationship with the operational efficiency.

The summarized results of scientific research were presented in the international scientific conference Accounting and Finance: Toward Science and Business Integration. The journal s editorial board expects published research results to be meaningful and useful with the new ideas and suggested solutions not only for the Lithuanian and foreign scientists, but also for the business and public organisation leaders, accountants, financial managers and auditors, students.

All scientific publications are peer-reviewed by at least two reviewers, selected by the editorial board. Double-blinded review process is used: reviewers names and surnames are not known to the authors and authors names and surnames are not forex banko darbo valandos halmstad to the reviewers. Only the papers, meeting the requirements for scientific works, are published.

Atstovybės abėcėlės tvarka

The scientific journal has been published since The journal has the status of periodical since and is indexed by EBSCO since The link to the scientific journal is 10 Chief Editor prof. Tuo tikslu investiciniai projektai yra vertinami prognozuojant ateities pinigų srautus ir perskaičiuojant juos į dabartinę vertę.

Verslo projektams vertinti ir palyginti naudojama rinka grindţiama diskonto norma, o viešiesiems projektams socialinė diskonto norma angl. Diskonto norma viešuosiuose projektuose turi būti įvertinta skirtingai nei verslo projektuose, kadangi jie įgyvendinami tenkinant visuomenės, o ne privačius interesus.

SDR nustatymas tampriai siejamas su vartojimo atidėjimu ir ilgu investavimo horizontu, tačiau mokslininkai iki šiol diskutuoja dėl jos nustatymo metodikos ir pasirinkimo vertinant viešuosius projektus. Neteisingai pasirinkus SDR gali būti įgyvendintas neefektyvus viešasis projektas, arba atvirkščiai, atsisakyta įgyvendinti efektyvų projektą.

Tyrimo tikslas išanalizavus ir apibendrinus mokslines diskusijas dėl SDR taikymo, atskleisti SDR pasirinkimo įtaką viešųjų projektų investiciniam sprendimui. Empirinio tyrimo metu nustatyta SDR pasirinkimo įtaka viešųjų projektų vertinimo rezultatams naudojant kaštų-naudos analizės metodą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pasirinkto viešojo projekto vertinimo rezultatai itin jautrūs SDR pasirinkimui. Reikšminiai ţodţiai: socialinė diskonto norma, viešieji projektai, kaštų-naudos analizė.

Įvadas Viešieji projektai skirti tenkinti visuomenės poreikius.

Jų tikslai susiję su valstybės funkcijų įgyvendinimu: sveikatos, socialinės apsaugos gerinimu, vaikų ir jaunimo lavinimu bei uţimtumu, nedarbo maţinimu, aplinkosaugos uţtikrinimu, valstybinių inţinerinių tinklų plėtojimu ir pan. Viešųjų projektų pagalba maţinama socialinė atskirtis, vykdoma regioninė plėtra, skatinamas ekonomikos vystymasis.

Šiuos projektus inicijuoja ir rengia valstybės institucijos, ne pelno siekiančios organizacijos, asociacijos. Minėtas poveikis pasireiškia per tam tikrą laikotarpį po projekto įgyvendinimo kaip netiesioginės projekto metu vykdytų veiklų pasekmės. Viešieji projektai daţniausiai yra ilgalaikiai, kai kuriais atvejais projekto poveikio laikotarpis viršija net vienos kartos gyvenimo trukmę.

Priimant investicinį sprendimą tikslinga įvertinti projektų efektyvumą.

Larisa Emeljanova I. On the one hand a very strong movement of notable scientists, people of good will and communities for a clean, safe environment pursuing global agreements on the suspension of global warming and preserving peace on earth. On the other hand there is a still strong striving of diverse interest groups, monopolies or some countries to meet only their own interests, regardless of the interests of all humankind, or even at the expense of fundamental human values. In this edition of the journal these for the whole humanity important problems are analyzed in more regional context.

Viešųjų projektų vertinimui naudojant kaštų-naudos analizės metodą įvertinama viešojo projekto kuriama nauda, kurią novara pakuotė pradžia darbas išreikšti piniginiais vienetais, ir patiriami kaštai per projekto vertinamą laikotarpį.

Apskaičiuoti pinigų srautai turi būti perskaičiuojami į dabartinę vertę diskontuojamitodėl svarbus viešųjų projektų vertinimo etapas SDR nustatymas.

REGIONAL FORMATION AND DEVELOPMENT STUDIES

Mokslinės diskusijos SDR nustatymo klausimais nėra naujos, tačiau iki šiol aktualios sprendţiant įvairius klausimus: kokio dydţio diskonto normą reiktų pasirinkti vertinant viešuosius projektus; į kokius veiksnius atsiţvelgti pasirenkant SDR; ar SDR turėtų būti pastovus, ar kintantis veiksnys vertinant pinigų srautus projekto įgyvendinimo laikotarpiu; ar nereikėtų taikyti skirtingų diskonto normų investiciniams kaštams ir projekto kuriamai naudai dėl forex banko darbo valandos halmstad rizikos?

Mokslinės diskusijos atskleidţia SDR nustatymo problemų lauką ir tiriamojo objekto aktualumą. Tyrimo objektas SDR pasirinkimas vertinant viešuosius projektus.

forex banko darbo valandos halmstad

Tyrimo tikslas išanalizavus ir apibendrinus mokslines diskusijas dėl SDR nustatymo, atskleisti SDR pasirinkimo įtaką investiciniam sprendimui vertinant viešąjį projektą kaštų-naudos analizės metodu. Tyrimo uţdaviniai: 1.

forex banko darbo valandos halmstad

Išanalizuoti ir apibendrinti mokslines diskusijas socialinės diskonto normos taikymo klausimais. Pateikti viešųjų projektų vertinimo etapus, būtinus kaštų-naudos analizei atlikti.

Nustatyti SDR pasirinkimo įtaką investiciniam sprendimui vertinant viešąjį projektą kaštų-naudos metodu. Tyrimo metodai. Forex banko darbo valandos halmstad uţsibrėţto tikslo ir jį suponuojančių uţdavinių buvo taikyta mokslinės literatūros analizė ir sintezė bei palyginimo metodai. Empirinis tyrimas atliktas taikant atvejo analizę: pasirinktas viešasis projektas įvertintas kaštų-naudos analizės metodu, taikant skirtingas SDR.

Pagrindinis tyrimo apribojimas yra tas, kad neanalizuojama SDR sąlygojančių veiksnių sąsaja su jos pasirinkimu vertinant viešuosius projektus. SDR pasirinkimo vertinant viešuosius projektus mokslinių tyrimų analizė Investavimas neatsiejamas nuo planuojamų įgyvendinti veiklų pasekmių, pokyčių ir rizikos prognozavimo.

Planuojamų įgyvendinti veiklų pasekmės įvertinamos laukiamais pinigų srautais, kurie turi būti perskaičiuojami į dabartinę vertę diskontuojami. Diskontavimui naudojama SDR, kuri atspindi visuomenės poţiūrį į būsimos naudos ir kaštų vertinimą pradinių investicijų atţvilgiu. Poţiūrių įvairovė kelia daugiau klausimų, nei duoda atsakymų: kaip įvertinti visuomenės atidėtą vartojimą; kaip įvertinti ateinančių kartų pasirinkimą; ar visuomenė investicijos vienetą vertina taip pat, kaip vartojimo vienetą?

Iki šiol mokslininkų diskusijos neatsako į klausimą, kokią SDR naudoti vertinant viešuosius projektus. Miškininkystė C. Hepburn proc. Įvairūs viešieji projektai E. Jouini, C. Napp 0,9 proc. Aplinkosauga T. Grijalva, J. L Lusk, W. Shaw 2 proc. Miškininkystė, aplinkosauga V. Brukas, B. Thorsen, F. Helles, P. Tarp C. Price proc. Aplinkosauga C. Sáez, J. Requena 1, proc. Aplinkosauga Ch. Gollier3,5 proc. Įvairūs viešieji projektai Socialinių sąnaudų-naudos analizės metodinės gairės 5,5 proc.

APSKAITOS IR FINANSŲ MOKSLAS IR STUDIJOS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS

Įvairūs viešieji projektai Europos Komisijos darbo dokumentas Nr. Įvairūs viešieji projektai J. Zhuang, Z. Liang, T. Lin, F. De Guzman 1 lentelėje nurodyti mokslininkai ir metodinių dokumentų autoriai nurodo tokius SDR sąlygojančius veiksnius: diskontuotas visą gyvenimą trunkantis vartojimas; ţmogiškasis kapitalas diskontuota visą gyvenimą trunkanti produktyvi veikla ; visuomenės galimybė mokėti dauguma ekonomistų sutinka, kad tai yra geriausias matas ; rinkos trūkumai pvz.

Šiame tyrime neanalizuojama SDR sąlygojančių veiksnių sąsaja su jos pasirinkimu vertinant viešuosius projektus, nes tam reikalingas išsamesnis tyrimas.

SDR pasirinkimas siejamas su kaštų-naudos analize, kuri yra vienas populiariausių viešųjų projektų vertinimo metodų, o apskaičiuotas kaštų-naudos santykis investicinių alternatyvų atrankos kriterijus. Analizuojant viešųjų projektų vertinimą minėtu metodu galima teigti, kad taikoma SDR yra rekomenduojama Europos Komisijos EK ir apibrėţiama EK oficialiuose dokumentuose, gairėse projektų rengėjams ir vykdytojams.

forex banko darbo valandos halmstad

SDR procentinė išraiška gali būti keičiama pakitus EK pozicijai dėl diskonto normos dydţio. EK parengtos kaštų-naudos analizės gairės Guide SDR taikyti sanglaudos ir sparčius ekonomikos augimo tempus numatančioms šalims bei 3,5 proc. Reikia paţymėti, kad dokumente pabrėţiama, jog kiekviena šalis gali minėtose ribose taikyti ir kitokią SDR, nustatytą pagal konkrečios šalies ekonominiussocialinius rodiklius.

Galima teigti, kad kaštų-naudos analizės gairėse SDR nustatymui skiriamas nepakankamas dėmesys, nes net ir nepriekaištingai atlikus visus analizės ţingsnius, dėl netinkamai nustatytos SDR gali būti įgyvendintas neefektyvus viešasis projektas, arba atvirkščiai, nepagrįstai atsisakyta įgyvendinti efektyvų viešąjį projektą.

SDR pasirinkimas itin priklauso nuo viešojo projekto gyvavimo laikotarpio.

Taip pat žiūrėkite